[:gl]INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: Catrineta Conserveira S.L.
Dir. Postal:Avda. Sabardes 58 – Sabardes (Outes). 15288 A Coruña
Correo electrónico: info@catrineta.com

Finalidade Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Se es cliente:
Tratamos a información coa finalidade de posibilitar a axeitada prestación do servizo concertado, a facturación, o desenvolvemento de accións comerciais e a oferta e/ou contratación de produtos e servizos.

Se contactaches connosco a través da web:
Tratamos a información coa finalidade de xestionar a consulta, queixa, suxestión e/ou reclamación.

Se accedes ás nosas instalacións:
Tratamos a información co fin de xestionar e controlar o acceso ás instalacións por motivos de seguridade e calidade derivados do Sistema de Inocuidade dos Alimentos.

Se es candidato:
Tratamos a información co fin de xestionar a relación cos candidatos que optan a un posto vacante na empresa.

Tempo Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial e non se solicite a súa supresión por parte do interesado, tendo en conta os prazos previstos pola lexislación respecto á prescrición de responsabilidades.

Lexitimación Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Baseámonos no consentimento do interesado, a execución do contrato e/ou interese lexítimo.

Destinatarios A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Cederanse datos a terceiros sempre que exista unha obrigación legal e/ou sexa necesario para a correcta prestación do servizo (Destinatarios: empresa de transportes e entrega de mercadoría.).

Poderán tratar e/ou acceder aos seus datos os seguintes encargados de tratamento:
-Asesoría, coa finalidade de prestar o servizo de xestión e asesoramento fiscal e contable.
-Empresas de informática coa finalidade do mantemento de aplicacións e sistemas informáticos.
-Empresas de consultoría, certificación e/ou asesoramento xurídicos.

Dereitos Cales son os seus dereitos canto nos facilita os seus datos?

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en CATRINETA CONSERVEIRA S.L. estamos a tratar datos persoais que lles conciernan, ou non.
Ten dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado, a súa rectificación ou supresión, a limitación do seu tratamento, opoñerse ao tratamento e á portabilidade dos datos.
Informámoslle que ten dereito a retirar o consentimento que nos fora outorgado nalgunha finalidade específica; así como a presentar unha reclamación ante calquera autoridade de control.

Pode exercer os seus dereitos de Protección de Datos por escrito en Avda. Sabardes 58 – Sabardes (Outes). 15288 A Coruña

Procedencia Como obtivemos os seus datos?

Os datos obtivéronse directamente do interesado ou do seu representante legal. A categoría de datos que se empregan son:
-De identificación: nome e apelidos, NIF, enderezo postal, teléfonos, e-mail.
-Datos bancarios: para a domiciliación de pago.
-Os necesarios para o mantemento da relación comercial. Facturación.

 

[:es]INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: Catrineta Conserveira S.L.
Dir. Postal:Avda. Sabardes 58 – Sabardes (Outes). 15288 A Coruña
Correo electrónico: info@catrineta.com

Finalidad ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Si eres cliente:
Tratamos la información con la finalidad de posibilitar la adecuada prestación del servicio concertado, la facturación, el desarrollo de acciones comerciales y la oferta y/o contratación de productos y servicios.

Si has contactado con nosotros a través de la web:
Tratamos la información con la finalidad de gestionar la consulta, queja, sugerencia y/o reclamación.

Si accedes a nuestras instalaciones:
Tratamos la información con el fin de gestionar y controlar el acceso a las instalaciones por motivos de seguridad y calidad derivadas del Sistema de Inocuidad de los Alimentos

Si eres candidato:
Tratamos la información con el fin de gestionar la relación con los candidatos que optan a un puesto vacante en la empresa.

Tiempo ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y no se solicite su supresión por parte del interesado, teniendo en cuenta los plazos previstos por la legislación respecto a la prescripción de responsabilidades.

Legitimación ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Nos basamos en el consentimiento del interesado, la ejecución del contrato y/o interés legítimo.

Destinatarios ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Se cederán datos a terceros siempre que exista una obligación legal y/o sea necesario para la correcta prestación del servicio (Destinatarios: empresa de transportes y entrega de mercancía.).

Podrán tratar y/o acceder a sus datos los siguientes encargados de tratamiento:
-Asesoría, con la finalidad de prestar el servicio de gestión y asesoramiento fiscal y contable.
-Empresas de informática con la finalidad del mantenimiento de aplicaciones y sistemas informáticos.
-Empresas de consultoría, certificación y/o asesoramiento jurídicos.

Derechos ¿Cuáles son sus derechos cuanto nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la CATRINETA CONSERVEIRA S.L. estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Tiene derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, su rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, oponerse al tratamiento y a la portabilidad de los datos.
Le informamos que tiene derecho a retirar el consentimiento que nos haya sido otorgado en alguna finalidad específica; así como a presentar una reclamación ante cualquier autoridad de control.

Puede ejercer sus derechos de Protección de Datos por escrito en Avda. Sabardes 58 – Sabardes (Outes). 15288 A Coruña

Procedencia ¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Los datos se han obtenido directamente del interesado o su representante legal. La categoría de datos que se emplean son:
-De identificación: nombre y apellidos, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail.
-Datos bancarios: para la domiciliación de pago.
-Los necesarios para el mantenimiento de la relación comercial. Facturación.

[:]